Новости проекта
Перенос и удаление уроков
Внесение изменений в личные данные
Поздравляем с Днем учителя!

Работа МО

Дата: 2 ноября 2012 в 03:14, Обновлено 5 сентября в 17:46

План работы

МА настаўнікаў пачатковых класаў на 2019/2020 нав. год

І ПАСЯДЖЭННЕ

ТЭМА:  Асаблівасці  арганізацыі адукацыйнага працэсу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2019/2020 навучальным годзе

ФОРМА ПРАВЯДЗЕННЯ: інструктыўна-метадычная нарада

ЧАС ПРАВЯДЗЕННЯ: верасень 2019 г.

ПЫТАННІ ДЛЯ АБМЕРКАВАННЯ

Сучаснае нарматыўнае прававое, навукова-метадычнае і інфармацыйнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2018/2019 навучальным годзе:

  • нарматыўныя прававыя акты, якія забяспечваюць арганізацыю адукацыйнага працэсу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2019/2020 навучальным годзе; інструкцыйна-метадычныя пісьмы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь да пачатку навучальнага года;
  • навукова-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі з пазіцый кампетэнтнаснага падыходу;
  • інфармацыйна-метадычная падтрымка адукацыйнага працэсу.
 1. Асаблівасці вывучэння беларускай (рускай) мовы і літаратурнага         

чытання ў ІV класе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай (беларускай) мовай навучання і выхавання ў 2019/2020 навучальным годзе.

 1. Арганізацыя і змест метадычнай работы з настаўнікамі пачатковых класаў у 2019/2020 навучальным годзе.

Спіс літаратуры

 1. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.
 2. Палажэнне аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанае пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20.12.2011 №283.
 3. Правілы правядзення атэстацыі вучняў прызасваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаныя пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20.06.2011 №38.
 4. Нормы ацэнкі рэзультатаў вучэбнай дзейнасці вучняў агульнаадукацыйных устаноў па вучэбных прадметах, зацверджаныя прыказам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29.05.2009 №674 (са змяненнямі і дапаўненнямі ад 29.09.2010 №635).
 5. Санітарныя нормы і правілы “Патрабаванні для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі”, зацверджаныя пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 27.12.2012 №206 (у рэдакцыі пастановы ад 17.05.2017 №35).
 6. Інструктыўна-метадычныя пісьмы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
 7. Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі.

ІІ ПАСЯДЖЭННЕ

ТЭМА:  Сучасныя падыходы да арганізацыі кантрольна-ацэначнай дзейнасці настаўніка і вучняў на ўроку ў пачатковых класах

ФОРМА ПРАВЯДЗЕННЯ: метадычная гасцёўня

ЧАС ПРАВЯДЗЕННЯ: лістапад 2019 г.

ПЫТАННІ ДЛЯ АБМЕРКАВАННЯ

 1. Навукова-метадычны блок:
 • Ацэначная дзейнасць педагога ва ўмовах рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу ў адукацыі. Віды ацэначнай дзейнасці.
 • Псіхалагічныя аспекты кантрольна-ацэначнай дзейнасці педагогаў.
 1. Вучэбна-метадычны блок:
 • Фарміраванне навыкаў самаацэнкі і самакантролю ў перыяд безадзнакавага навучання. Метады і прыёмы безадзнакавага аценьвання.
 • Фарміраванне кантрольна-ацэначных дзеянняў у працэсе вучэбнай дзейнасці ў ІІІ-ІV класах.
 1. Практычны блок:
 • Наведванне, самааналіз і аналіз урокаў з пазіцыі арганізацыі кантроля і ацэнкі.
 • Змястоўны аналіз рэзультатаў вучэбнай дзейнасці вучняў І-ІІ класаў як спосаб выяўлення прычын узнікшых цяжкасцей у вучняў пры засваенні вучэбнага матэрыялу і вызначэння шляхоў ліквідацыі праблем (прэзентацыя вопыту педагогаў).
 • Ацэньванне розных відаў работ вучняў (практычная работа).
 • Састаўленне памяткі настаўнікам па арганізацыі кантрольна-ацэначнай дзейнасці.

Спіс літаратуры

1. Аксючиц, С. А. Контроль и оценка учебных достижений младших             

школьников в процессе решения проектных задач : учеб- метод.

пособие для учителей нач. кл. / С. А. Аксючиц

2. Амонашвили Ш.А. Обучение, оценка, отметка. М.: Знание, 1980.

3.Воронцов А.Б. Педагогическая технология контроля и оценки учебной деятельности. -М.: Издатель Рассказов.,2002.-303с.; Зверева М.В.

4.Леонтьев В.Г. Психологические механизмы мотивации учебной деятельности. М. 1993.

5.      Нормы ацэнкі рэзультатаў вучэбнай дзейнасці вучняў агульнаадукацыйных устаноў па вучэбных прадметах, зацверджаныя прыказам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29.05.2009 №674 (са змяненнямі і дапаўненнямі ад 29.09.2010 №635).

6. Фёдоров И.В. Контроль и оценка при безотметочном обучении. Учебно-методическое пособие.

7. Цукерман  Г.А. Оценка без отметки. - Рига: ПЦ "Эксперимент", 1999. -276 с.

ІІІ  ПАСЯДЖЭННЕ

ТЭМА:  Сучасны вучэбны занятак на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Сумесная дзейнасць педагога і вучняў на этапе пастаноўкі мэты і задач урока

ФОРМА ПРАВЯДЗЕННЯ: семінар-практыкум

ЧАС ПРАВЯДЗЕННЯ: студзень 2020 г.

ПЫТАННІ ДЛЯ АБМЕРКАВАННЯ

 1. Навукова-метадычны блок:
 • Агульнадыдактычныя патрабаванні да этапу пастаноўкі мэты і задач урока, яго структура.
 1. Вучэбна-метадычны блок:
 • Сумесная дзейнасць настаўніка і вучняў пры арганізацыі пастаноўкі мэты і задач урока.
 • Працэдура рэфлексіі  і прыёмы яе арганізацыі пры пастаноўцы мэты і задач урока.
 1. Практычны блок:
 • Наведванне, самааналіз і аналіз фрагментаў урокаў па засваенню вучнямі структуры пастаноўкі мэт і задач.
 • Фамуліроўка мэт і задач асобаснага развіцця да канкрэтных урокаў (практычная работа).
 • Састаўленне капілкі прыёмаў актывізацыі малодшых школьнікаў пры пастаноўцы задач па дасягненню мэты.

Спіс літаратуры

 1. Лукашенко, С.Э. Организация целеполагающей деятельности в 1-4 классах: 30 вопросов и ответов/С. Э. Лукашенко. – Минск: Адукацыя и выхаванне, 2015
 2. Перхорович, К. И. Цели урока глазами методиста / К. И. Перхорович // Пачатковая школа. – 2014. – №№ 7-8.

ІV  ПАСЯДЖЭННЕ

ТЭМА:  Сучасныя падыходы да выкладання матэматыкі на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі і спосабы іх рэалізацыі ў адукацыйнай практыцы

ФОРМА ПРАВЯДЗЕННЯ: семінар-практыкум

ЧАС ПРАВЯДЗЕННЯ: сакавік 2020 г.

ПЫТАННІ ДЛЯ АБМЕРКАВАННЯ

 1. Навукова-метадычны блок:
 • Рэалізацыя дзейнаснага і кампетэнтнаснага падыходаў пры навучанні матэматыцы.
 • Рэалізацыя асобасна-дзейнаснага і камунікатыўнага падыходаў на ўроках матэматыкі.
 1. Вучэбна-метадычны блок:
 • Патрабаванні да рэзультатаў засваення вучнямі пачатковых класаў адукацыйнай праграмы па матэматыцы на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі: асобасныя, метапрадметныя і прадметныя
 • Кампетэнтнасна арыентаваныя заданні па матэматыцы: асаблівасці распрацоўкі і выкарыстання
 1. Практычны блок:
 • Наведванне, самааналіз і аналіз урока матэматыкі.
 • Практыкум “Ацэньванне пісьмовых работ па матэматыцы.
 • Распрацоўка памяткі “Асаблівасці рэалізацыі дыдактычных падыходаў пры выкладанні матэматыкі на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі”

Спіс літаратуры

1.Ахрамович, Е.Л. Нестандартные уроки математики/ Е.Л. Ахрамович//  Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа.-2010.-№ 11.- С. 29-34.

2.Гулецкая, Е.А. Психолого-педагогические условия формирования основ компонентов учебной деятельности у младших школьников/ Е.А. Гулецкая //  Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа.-2010.-№ 11.-С. 12-16.

3.Канашевич, Т.Н. Контрольно-измерительные материалы. Математика. Тестовые задания. 4 класс//Минск, Аверсэв. 2013.

4.Кендыш, В.А. Моделирование как универсальный метод при решении учебной задачи с различным содержанием/ В.А. Кендыш//Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа.-2012.-№ 1. – С. 19-22.

5. Ковалевская, Н.Л. Комментарий к нормам оценки результатов учебной деятельности учащихся по математике/ Н.Л. Ковалевская// Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа.-2009.-№ 9. – С. 30-33.

6.  Концепции учебных предметов. Нормы оценки результатов учебной деятельности //Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа.-2009.-№ 7.

7.Математика в начальных классах: спецвыпуск// Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа.-2009.-№ 10.

8.Методические рекомендации по формированию культуры устной и письменной речи в учреждениях образования, которые реализуют образовательные программы общего среднего образования.

9. Осипенко, Л. Е. Компетентностно-деятельностный подход: прикладные математические задачи / Л. Е. Осипенко, Е. О. Кононович // Пачатковая школа. – 2016. – № 4, вкладка для завуча.

10. О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства образования РБ от 29 мая 2009 г. № 674 «Об утверждении норм оценки результатов учебной деятельности учащихся и критериев оценки поведения учащихся общеобразовательных учреждений»// Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа.-2010.-№ 12. – С.3-15.

11.Урбан, М.А. Работа с моделями на уроках математики/ М.А. Урбан// Пачатковая школа.-2010.-№ 4.

12.Чеботаревская, Т.М., Николаева, В.В. Формирование конструктивных и измерительных умений у младших школьников/ Т.М. Чеботаревская, В.В. Николаева// Пачатковая школа.-2011.-№ 6.- С. 15

V  ПАСЯДЖЭННЕ

ТЭМА:  Праекціраванне і правядзенне вучэбнага занятку на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі з пазіцыі кампетэнтнаснага  падыходу. Вынікі 2018/2019 навучальнага года – ступень рэалізацыі мэтаў і задач

ФОРМА ПРАВЯДЗЕННЯ: адкрыты мікрафон

ЧАС ПРАВЯДЗЕННЯ: май 2020 г.

ПЫТАННІ ДЛЯ АБМЕРКАВАННЯ

 1. Навукова-метадычны блок:
 • Асаблівасці рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу ў адукацыйным працэсе
 1. Вучэбна-метадычны блок:
 • Абагульненне вопыту настаўніка Седляра Р. Б.
 1. Практычны блок:
 • Вучэбны занятак у сістэме кампетэнтнаснай адукацыі: распрацоўка алгарытма ппраекціравання ўрока на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі.
 • Справаздачы па тэмах самаадукацыі настаўнікаў пачатковых класаў
 • Аналіз работы МА настаўнікаў пачатковых класаў за 2018/2019 навучальны год
 • Анкеціраванне “Эфектыўнасць работы метадычнага аб’яднання настаўнікаў пачатковых класаў”

Спіс літаратуры

 1. Глинский, А. А. Организация образовательного процесса на основе деятельностного и системно-деятельностного подходов / А. А. Глинский // Пачатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2014. – № 2. – С. 6-13.
 2.  Глинский, А. А. Реализация коммуникативного подхода в образовательном процессе / А. А. Глинский // Пачатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2015. – № 2. – С. 3-7.
 3. Глинский, А. А. Реализация компетентносного подхода в образовательном процессе / А. А. Глинский // Пачатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2014. – № 6. – С. 12-21.
 4.  Глинский, А. А. Реализация культурологического подхода в образовательном процессе / А. А. Глинский // Пачатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2015. – № 6. – С. 3-7.
 5. Глинский, А. А. Реализация личностно ориентированного подхода в образовательном процессе / А. А. Глинский // Пачатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2014. – № 4. – С. 3-9.
 6. Глинский, А. А. Реализация технологического подхода в образовательном процессе / А. А. Глинский // Пачатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2014. – № 10. – С. 5-11.
 7. Гулецкая, Е. А. Реализация компетентностного подхода в начальном образовании / Е. А. Гулецкая // Пачатковая школа. – 2016. – №11. – С. 34 – 38.

Кіраўнік МА                                      Шукайло А. І.


  МА учителей естественно-математического цикла 

на 2019/2020 нав. год

Сентябрь

Тема: Организация образовательного процесса в 2019/2020 учебном году

Форма проведения: методическое совещание

Декабрь

Тема: Организация учебно-познавательной деятельности учащихся на учебных занятиях по предмету с учётом их индивидуально-психологических особенностей.

 Форма проведения: семинар-практикум.

Март

Тема:  Совершенствование профессиональной компетенции педагогов по повышению качества образования, развития и поддержки одаренных и высокомотивированных детей, ликвидации пробелов в знаниях учащихся

Форма проведения:   педагогическая мастерская

Май

Тема: Подведение итогов и результативности работы в 2019/2020 учебном году

Форма проведения: творческий отчет


                

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.